• Տեսագործնական դասընթաց


    Ծրագիրն իրականացվում է «Կրթության զարգացման և նորարարության ազգային կենտրոն» հիմնադրամի և «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի համագործակցությամբ և համաֆինանսավորմամբ և նպատակ ունի համակցված ուսումնառության միջոցով մասնագետների մոտ ընդլայնել «Հանրակրթության պետական չափորոշիչ»-ի հիմքում ընկած 8 առանցքային կարողունակությունների, տարրական, միջին և ավագ դպրոցներում դրանց վերջնարդյուքների, նկարագրիչների վերաբերյալ տեսական և գործնական գիտելիքները, գործնականում դրանք կիրառելու կարողությունները: Դասընթացի թեմատիկ բաժինները «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ մշակվել են  ԿԶՆԱԿ-ի փորձագետների կողմից: Դասընթացը կգործի «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի էլեկտրոնային ուսուցման հարթակում։ Ծրագրի մասնակիցներն են ՀՀ դպրոցների երեք հազարից ավելի տնօրեններ և տնօրենի տեղակալներ: