Կարողունակությունները որպես հանրակրթության բովանդակության կառուցման հենասյուներ

Հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված կարողունակությունները

 2021 թվականին ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված Հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանվել են միջնակարգ կրթության հետևյալ ութ  կարողունակությունները. 

1) լեզվական գրագիտություն և կարողունակություն, 

2) սովորել սովորելու կարողունակություն, 

3) ինքնաճանաչողական և սոցիալական կարողունակություն, 

4) ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողունակություն, 

5) թվային և մեդիա կարողունակություն, 

6) մշակութային կարողունակություն, 

7) մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողունակություն, 

8) տնտեսական կարողունակություն: