Սովորել սովորելու կարողունակությունը

Սովորել սովորելու կարողունակության նկարագրիչները

Գիտելիք՝

 • ուսումնառության նախընտրած ռազմավարությունների իմացություն,

 • կրթական կարիքների մասին գիտելիքներ,  

 • ուսուցման տեսությունների իմացություն, 

 • ուսումնառության և անձնական զարգացման ժամանակակից մոտեցումներ,

 • կրթական համակարգի հնարավորությունների, առանձնահատկությունների, սահմանափակումների իմացություն,

 •  որտեղ և ինչպես գտնել հնարավորություններ, նյութեր և աջակցություն ուսումնառության գործընթացներում,

 • ուսուցման արդյունավետության բարձրացման մեթոդներ,

 • կարողությունների ինքնագնահատում, դրանց հիման վրա զարգացման ծրագրերի մշակում:

 

Հմտություններ՝

 • սեփական կարողությունները բացահայտելու, 

 • բարդությունների հետ առնչվելու, քննադատաբար ինքնավերլուծելու և որոշումներ կայացնելու,

 • ինչպես համատեղ, այնպես էլ ինքնուրույն աշխատելու, ուսման արդյունքները գնահատելու և կիսվելու, անհրաժեշտության դեպքում աջակցություն փնտրելու,

 • սոցիալական փոխհարաբերություններն արդյունավետ կառավարելու,

 • համատեքստը վերլուծելու և սեփական կրթական կարիքները բացահայտելու, կրթական նպատակներ և խնդիրներ սահմանելու,

 • սեփական ուսումնառության գործընթացն արդյունավետ և որակյալ կազմակերպելու, խոչընդոտները հաղթահարելու,

 • անձնական և մասնագիտական ​​աճը կառավարելու, արտաքին հնարավորություններն արդյունավետ օգտագործելու,

 • տարբեր համատեքստերում գիտելիքներն ու հմտությունները կիրառելու,

 • ուսման և կյանքի փորձի հիման վրա սեփական կարիերայի աճի հեռանկարներն ու ուղենիշները կանխատեսելու և նախագծելու:

 
Դիրքորոշում /արժեք՝

 • մարդու անձնական, սոցիալական և ֆիզիկական զարգացման, աճի կարևորության գիտակցում,

 • ողջ կյանքի ընթացքում սովորելու նկատմամբ դրական վերաբերմունք, 

 • ողջ կյանքի ընթացքում սովորելու գործունեություն ծավալելու, հաջողության հասնելու գիտակցում և ձգտում,

 •  անընդհատ կրթության ներուժի կարևորության ու արժեքի ընկալում,

 • անհաջողությունը վերլուծելու պատրաստակամություն, շարունակական անհատական աճի և զարգացման հնարավորության գնահատում, 

 • ուսումնառության արդյունքները կյանքի տարբեր համատեքստերում կիրառելու հետաքրքրասիրություն: