Ինքնաճանաչողական և սոցիալական կարողունակության ընդհանուր բնութագիրը

Ինքնաճանաչողական և սոցիալական կարողունակության բնութագրիչները

Գիտելիք`

 • ճանաչել սեփական ֆիզիկական, մտավոր և հուզական հնարավորությունները, 

 • ճանաչել սեփական ուժեղ ու թույլ կողմերը, 

 • ճանաչել և համադրել տարբեր զգայարաններով ստացած տեղեկությունները, 

 • բացատրել կոնֆլիկտների ազդեցությունը միջանձնային և միջխմբային հարաբերությունների վրա, 

Հմտություններ`

 • համադրել տարբեր զգայարաններով ստացած տեղեկությունները, կիրառել դրանք  աշխարհաճանաչողության գործում,

 • արտահայտել սեփական մտքերը, զգացմունքները, կարիքները և ցանկությունները, 

 • գտնել սեփական սխալները և քայլեր անել դրանք ինքնուրույն կամ աջակցությամբ ուղղելու համար.

 • կիրառել կոնֆլիկների խաղաղ լուծման տարբեր ձևեր՝ ըստ անհրաժեշտության

 • պահպանել սեփական մարմնի խնամքի, հիգիենայի և անվտանգ վարքագծի կանոնները, դրսևորել առողջ ապրելակերպ.

 • վերահսկել սեփական զգացմունքները և ցանկությունները, նպատակներ դնել, մշակել դրանց հետևողականորեն հասնելու ուղիներ.

 • կիրառել սեփական կրթական և աշխատանքային հնարավորությունները ինքնուրույն գործունեություն ծավալելու համար, ուսումնասիրել և գնահատել ունեցած՝ տարբեր մասնագիտությունների համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու կարողությունները, պատճառաբանված ընտրություն կատարել.

Վերաբերմունք`

 • ընկերակցել, դրսևորել բաց և դրական վերաբերմունք այլոց հանդեպ, համագործակցել և հաղորդակցվել տարբեր ձևաչափերով, ակտիվորեն լսել և հարգանքով վերաբերվել այլ մարդկանց տեսակետներին և գաղափարներին,

 • կարողանալ հավասարակշռել և ներդաշնակել սեփական զգացմունքները, ցանկությունները, կարիքները, նպատակները, հակումները, ընդունել սեփական յուրահատկությունները,

 • ընդլայնել սեփական ուսումնառության և փորձառության հնարավորությունները` դրսևորելով շարունակական ինքնազարգացման վարքագիծ. 

 • նախաձեռնել կամ ակտիվորեն ներգրավվել տարատեսակ հանրօգուտ միջոցառումներում՝ ըստ  սեփական հետաքրքրությունների,

 • վերլուծել և գիտակցել տարբեր գործոնների ազդեցությունն սեփական անձի ձևավորման վրա.

Արժեք`

 • գիտակցել իր և յուրաքանչյուր անձի յուրահատուկ լինելը,

 • պահպանել հասարակական վարքի՝ իրեն առնչվող կանոններն ու իրավունքները, այդ թվում՝ կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հնարավորությունների մասով, հարգել ուրիշ մարդկանց, ընկալել յուրաքանչյուր մարդու առանձնահատուկ և արժեքավոր լինելը,

 • կարևորել և ստեղծել ընկերական հարաբերություններ, լսել, հասկանալ, ապրումակցել, քաջալերել և աջակցել մյուսներին, համագործակցել տարբեր ձևաչափերով, դրսևորել դրական վերաբերմունք, ձգտել կոնֆլիկտների խաղաղ լուծմանը.

 • գնահատել և արժևորել իր և ուրիշների կարծիքն ու փաստարկները,

 • ցուցաբերել հանդուրժողականություն, ապրումակցում և մարդասիրություն.

 • կարևորել սեփական պատասխանատվությունը հասարակության մեջ սոցիալական արդարության մշակույթի ձևավորման գործում, ցուցաբերել հարգանք ցանկացած մարդու արժանապատվության, հիմնարար իրավունքների և ազատությունների հանդեպ: