Մշակութային կարողունակություն

Մշակութային կարողունակության նկարագրիչները

Գիտելիք՝

 • Ստեղծագործական տարբեր ժանրեր և ոճեր։
 • Տարբեր ժամանակաշրջանների, ազգերի և մշակութային-գաղափարային խմբերի արժեքները, դրանց ազդեցությունն ու արտացոլումը տեղական և համաշխարհային մշակույթում։
 • Ազգային մշակույթը, նյութական և ոչ նյութական ժառանգությունը, դրա առանձնահատկությունները և ներդրումը համաշխարհային մշակույթում։
 • Տարբեր ժամանակաշրջանների հասարակական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացումների փոխկապակցվածությունը։
 • Տարբեր կրոնական ավանդույթներում առկա ընդհանրություններն ու տարբերությունները։
 • Տարբեր մշակույթներ, մասնավորապես՝ արժեքներ, սովորույթներ և հմտություններ, որոնք հատուկ են այդ մշակույթներին։

Հմտություններ

 • Արվեստի որոշ տեսակներում կատարել ստեղծագործական աշխատանքներ։
 • Արվեստի միջոցով ստեղծագործաբար արտահայտել սեփական գաղափարները։
 • Մշակել և իրականացնել մշակութային նախագծեր։
 • Քննադատաբար անդրադառնալ իր սեփական աշխարհայացքին՝ որպես բազմաթիվ աշխարհայացքներից մեկին։
 • Քննադատաբար անդրադառնալ, թե ժամանակի ընթացքում ինչպես է գաղափարը զարգացել տարբեր մշակույթներում տարբեր ձևերով:
 • Հարմարվել տարբեր մշակութային պատկանելիություն ունեցող անձնանց հանդիպելիս և շփվելիս։
 • Վերլուծել այլ մշակույթներում առկա տարբեր տեսակետներ։
 • Արտահայտել, հիմնավորել և պաշտպանել սեփական տեսակետը և դիրքորոշումը։


Վերաբերմունք

 • Արտահայտել կամ վիճարկել սեփական գաղափարները և արժեքները։
 • Ցուցաբերել հարգանք և հետաքրքրություն տարբեր մշակույթների նկատմամբ։
 • Փնտրել ընդհանուր եզրեր իրենից գաղափարապես և արժեքային համակարգով տարբեր մարդկանց հետ քննարկումներ իրականացնելիս։
 • Արտահայտել հետաքրքրասիրություն այլ հավատալիքների, մեկնաբանությունների և մշակութային այլ կողմնորոշումների ու պատկանելիության նկատմամբ։
 • Ցուցաբերել տարբեր մշակութային պատկանելիություն ունեցող մարդկանց հետ աշխատելու հետաքրքրություն։
 • Ողջունել տարբեր արժեքներ, սովորույթներ և վարքագիծ ունեցող մարդկանց հանդիպելու հնարավորությունները։
 • Կարևորել իր՝ հայկական և համաշխարհային պատմամշակութային արժեքների ժառանգորդ լինելը և ցուցաբերել պատասխանատու վերաբերմունք դրանց պահպանման գործում։


Արժեք

 • Մշակութային ընկալում և արժևորում։
 • Արտահայտել այն կարծիքը, որ հասարակության մեջ մշակութային տարբերությունը պետք է դրականորեն արժևորվի և գնահատվի:
 • Արժևորել միջմշակութային երկխոսությունը:
 • Ներկայացնել հայ մշակույթի տեղն ու դերը համաշխարհային մշակույթում և համաշխարհային մշակույթի դերը համամարդկային արժեքների համատեքստում։