Լեզվական գրագիտությունը և կարողունակություն

Լեզվական գրագիտության և կարողունակության նկարագրիչները

Գիտելիք՝ 

 • Ճանաչի և գործածի մենիմաստ և բազմիմաստ բառեր, նրանց ուղիղ և փոխաբերական իմաստները։

 • Տարբերակի և կիրառի բառերի ձևաիմաստային տեսակներ (հոմանիշ, հականիշ, համանուն, հարանուն) և դարձվածքները:

 • Օգտվի տարբեր տեսակի բառարաններից ըստ նպատակի (բացատրական, թարգմանական, դարձվածաբանական, հոմանշային)։

 • Ճանաչի խոսքի մասերի և նախադասության անդամների քերականական հատկանիշները, տարբերակի և կիրառի խոսքում:

 • Ձևափոխի (հոլով, հոդ, թիվ, խոնարհում) խոսքի մասերը և նախադասության անդամները կանոններին համապատասխան, ըստ անհրաժեշտության և ճիշտ ձևափոխություններով կիրառի խոսքում։

 • Իմանա կետադրական որոշ կանոններ և կետադրի տարաբնույթ տեքստեր:

 • Տարբերի ոճերը, կիրառի համապատասխան բառապաշար:

 

Հմտություն՝

 • Կարդա ուղղախոսական կանոններին համապատասխան։

 • Գրի ուղղագրական  կանոններին համապատասխան։

 • Խոսի ուղղախոսական կանոններին համապատասխան։

 • Նորովի վերարտադրի լսածը, ընթերցածը, դիտածը։

 • Ստեղծի բանավոր և գրավոր պատկերավոր խոսք /առանձին և խմբային/, արձակ և չափածո պատմություններ՝ օգտագործելով տարաբնույթ նշաններ /կոմիքս, էմոջի, ծաղրանկար և այլն/:

 • Սկսի, շարունակի և ավարտի պատմությունը, զարգացնի այն՝ շարունակելով ներսից կամ վերջից:

 • Ստեղծի տարաբնույթ ուսումնական ցուցադրական նյութեր՝ պաստառ, գրքույկ, ուղեցույց, սահիկաշար, անիմացիա, տեսանյութ և այլն։

 • Պատմի լսածի, տեսածի, զգացածի մասին, նկարագրի   մարդկանց, երևույթներ, առարկաներ, դեպքեր, իրադարձություններ։

 • Ընթերցի տեքստը պահանջվող հնչերանգով, վերարտադրի, հարցեր առաջադրի,  պատասխանի դրանց,   մեկնաբանի, փոխանցի զգացողություններ, ակնհայտ գաղափար:

 • Ելույթ ունենա լսարանի առջև ազատ, անկաշկանդ, գրագետ՝ օգտագործելով համապատասխան կառույցներ և բառապաշար:

 

Դիրքորոշում/արժեք

 • Համագործակցի ընկերների հետ՝ պաշտպանելով սեփական տեսակետն ու դիրքորոշումը։ 

 • Տարբեր դերեր ստանձնի և հաջողությամբ իրականացնի:

 • Գրավոր և բանավոր խոսքում իր վերաբերմունքն արտահայտի տեքստի, իրադրության, խոսքի նկատմամբ:

 • Հաղորդակցվելիս հարգալից վերաբերմունք դրսևորի լեզվի, հասակակիցների և այլոց նկատմամբ, լինի պատասխանատու, շրջահայաց, հանդուրժող:

 • Արժևորի մայրենի լեզվի դերը  հասկանալի դառնալու և մտքերը տեղ հասցնելու գործում:

 • Հասկանա և գնահատի մայրենի լեզուն՝ որպես սեփական անձի ձևավորման և ինքնաճանաչման կարևոր գործոն։

 • Արժևորի այլոց իրավունքներն ու դիրքորոշումը:

 • Կատարի թարգմանություններ և արժևորի մայրենի լեզվի բառակազմական հնարավորություններն ու քերականական ճկունությունը թարգմանական գրականության մեջ: