Ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողունակություն

Ժողովրդավարական և քաղաքացիական կարողունակության նկարագրիչները

Գիտելիք՝

 • Ինքնաճանաչողություն և ինքնաքննադատական ընկալում

 • Լեզվի և հաղորդակցման ﬕջոցների իմացություն և քննադատական ընկալում

 • Գիտելիքներ և աշխարհի քննադատական ընկալում. քաղաքականություն, օրենք, մարդու իրավունքներ, մշակույթ, կրոն, պատմություն, լրատվաﬕջոցներ, տնտեսություն, շրջակա ﬕջավայր, կայուն զարգացում

 

Հմտություններ՝

 • Ինքնակրթվելու հմտություններ

 • Վերլուծական և քննադատական մտածողության հմտություններ

 • Լսելու և դիտարկելու հմտություններ

 • Ապրումակցում

 • Ճկունություն և հարմարվողականություն

 • Լեզվական, հաղորդակցման և տարբեր լեզուներ օգտագործելու հմտություններ

 • Համագործակցային հմտություններ

 • Հակամարտությունների կարգավորման հմտություններ


Դիրքորոշում/արժեք՝

 • Արժևորել մարդկային արժանապատվությունը և մարդու իրավունքները

 • Արժևորել մշակութային բազմազանությունը

 • Արժևորել ժողովրդավարությունը, արդարադատությունը, արդարությունը, հավասարությունը, իրավունքի գերակայությունը

 • Անկանխակալ վերաբերմունք այլ մշակույթների, համոզմունքների, աշխարհայացքների և սովորույթների հանդեպ

 • Հարգանք 

 • Քաղաքացիական մտածողություն

 • Պատասխանատվություն

 • Ինքնակառավարման արդյունավետություն