Մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողունակություն

Մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողունակության բնութագրիչները

Գիտելիք`

 • բացատրի տեխնոլոգիական նորամուծությունների գիտական հիմքերը, ներկայացնի տեխնոլոգիական ձեռքբերումները որպես գիտական և հետազոտական մտքի արգասիք,

 • նշի ժամանակակից էկոլոգիական հիմնախնդիրները և ծանոթանա դրանց լուծման հիմնական սկզբունքներին,

 • նկարագրի բնության օբյեկտները և երևույթները,

 • տիրապետի երկրաչափական լեզվին, դրա միջոցով նկարագրի շրջակա աշխարհը,

 • տիրապետի գործնական իրադրություններում կիրառվող հանրահաշվական գիտելիքների:

 

Հմտություններ՝

 • նկատի օրինաչափություններ ու համաչափություններ բնության տարբեր երևույթներն ուսումնասիրելիս և համապատասխան հաշվարկներ կատարելիս,

 • հավաքագրի տվյալներ (նաև ոչ թվային), վերլուծի և ներկայացնի աղյուսակների, գրաֆիկների դիագրամների տեսքով,

 • կազմի բյուջե և կատարի համապատասխան հաշվարկներ,

 • մշակի և իրականացնի բնագիտամաթեմատիկական և տեխնիկական նախագծեր,

 • արտահայտի, հիմնավորի և պաշտպանի սեփական տեսակետը և դիրքորոշումը։

 

Դիրքորոշում/արժեք

 • արժևորի մաթեմատիկայի և բնական գիտությունների դերը գիտատեխնիկական առաջընթացում,

 • նկատի և կարևորի համաչափության տարբեր դրսևորումները բնության երևույթներում, արվեստի և ճարտարապետության բնագավառներում,

 • ունենա պատասխանատվության զգացում սեփական աշխատանքի նկատմամբ,

 • կարևորի խոսքի հստակությունն ու հակիրճությունը, ինչպես նաև ոչ խոսքային միջոցների՝ գծապատկերների, նշանների, պայմանանշանների դերը հաղորդակցման ընթացքում,

 • արժևորի ինֆորմացիայի հավաստիությունը և դրանց աղբյուրները, կայացնի ճիշտ որոշումներ՝ վերլուծելով արժանահավատ տեղեկույթը: