Տնտեսական կարողունակությունը

Տնտեսական կարողունակության նկարագրիչները

Գիտելիք՝

 • բազային ֆինանսական գրագիտություն (ֆինանսական հասկացությունների և ռիսկերի իմացությունն ու ընկալում),
 • ինչպես է աշխատում տնտեսությունը,
 • սոցիալական և տնտեսական առկա հնարավորությունները և մարտահրավերներ,
 • հասարակության առջև ծառացած խնդիրները տեղական, ազգային, միջազգային, գլոբալ մակարդակում,
 • ֆինանսապես գրագիտություն՝ անձնական ֆինանսների, խնայողությունների, ներդրումների և փոխառությունների կառավարում,
 • աշխատաշուկայի գործունեության սկզբունքների իմացություն,
 • աշխատանքի էթիկայի սկզբունքների իմացություն,
 • կայուն զարգացման հիմնախնդիրների իմացություն, գլոբալ փոխկապակցվածության գիտակցում:

Հմտություն՝

 • ֆինանսական որոշումներ կայացնելու հետ կապված ուղենիշերի տիրապետում և օգտագործում,
 • գաղափարից արժեք ստեղծող գործունեության վերածություն, իրականացում,
 • ֆինանսական գործունեության արդյունքների գնահատում,
 • արդյունավետ հաղորդակցում և բանակցում,
 • անորոշության, ռիսկերի կառավարում՝ հիմնավորված որոշումներ կայացնելու համար,
 • ֆինանսական համատեքստերում արդյունավետ որոշումների կայացում՝ անհատների և հասարակության ֆինանսական բարեկեցությունը բարելավելու համար:

Վերաբերմունք/արժեք

 • կարեկցանք և հոգատարություն մարդկանց և աշխարհի նկատմամբ,
 • պատասխանատու և բարոյական լինելու դիրքորոշում,
 • բնության և մարդու գործունեության փոխկապակցվածության ըմբռնում:
 • կայուն զարգացման անհրաժեշտության կարևորում մարդ-բնություն-տնտեսություն փոխհարաբերությունների ներդաշնակ զարգացման համատեքստում,
 • մարդկանց պատասխանատվությունը և կրթության դերը կայուն զարգացման ռազմավարության գիտակցման գործում։