Տնտեսական կարողունակությունը

Տնտեսական կարողունակության ձևավորման և զարգացման մեթոդական մոտեցումներ

Տնտեսական կարողունակությունների ձևավորումը հանրակրթական ծրագրի տարրական, հիմնական և միջնակարգ աստիճաններում առավել արդյունավետ իրականացնելու համար անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ մեթոդական մոտեցումներով.

  • Որպես տնտեսական կարողունակությունները ձևավորող վերջնարդյունքների իրականացման հարթակ կարող է հանդես գալ միջառարկայական կապերի լայն կիրառումը, հատկապես «Ես և շրջակա աշխարհը», «Մաթեմատիկա», «Հանրահաշիվ», «Հասարակագիտություն» առարկաների դասավանդման գործընթացում:
  • Որպես դասավանդման արդյունավետ մեթոդներ կարող են ծառայել գործնական աշխատանքները, ֆինանսական բովանդակության տարբեր խաղերը, բանավեճերը և այլն:
  • Գնահատման գործիքներից գերակայությունը պետք է տալ ձևավորող գնահատմանը, իսկ միավորային գնահատումը պետք է իրականացնել ուսումնական դրանց վերջնարդյունքները կրող ուսումնական առարկաների բովանդակության ամփոփիչ գնահատման համատեքստում: