Ի՞նչ է մետաճանաչումը (ՄԵՏԱԿՈԳՆԻՏԻՎԻԶՄԸ)

 • Մետաճանաչումը իմացություն է իմացության մասին, մտածողություն՝ մտածողության մասին:

 • Մետաիմացական հմտությունը նախնական, մնացորդային  գիտելիքներն օգտագործելու հմտություն է` ուսումնառության ռազմավարություն պլանավորելու, ուսումնառության համար անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու, արդյունքների անդրադարձման և գնահատման համար: Այն օգնում է սովորողներին ընտրել առաջադրանքի համար ճիշտ ճանաչողական գործիք և կարևոր դեր է խաղում հաջող ուսուցման գործում: Այսինքն՝ սովորել, թե ինչպես սովորել և ուսումնառությունը դարձնել արդյունավետ:

Ի՞նչ է մետաճանաչումը:

Մետաճանաչումը (Meichenbaum, 1985) հնարավորություն է տալիս  իմանալ, թե ուսուցման և խնդիրների լուծման համար երբ և որտեղ օգտագործել որոշակի ռազմավարություններ, ինչպես նաև, ինչպես և ինչու օգտագործել հատուկ ռազմավարություններ: Մետաճանաչումը նախնական գիտելիքներն օգտագործելու ունակությունն է՝ ուսուցման առաջադրանքին մոտենալու ռազմավարություն պլանավորելու, խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու, արդյունքները արտացոլելու և գնահատելու և, անհրաժեշտության դեպքում, սեփական մոտեցումը փոփոխելու համար: 

Ճանաչողական ռազմավարություններն այն հիմնական մտավոր կարողություններն են, որոնք մենք օգտագործում ենք մտածելու, ուսումնասիրելու և սովորելու համար (օրինակ՝ տեղեկատվություն վերհիշելը, ձայներն ու պատկերները վերլուծելը, տարբեր տեղեկատվությունների փոխկապակցումը կամ համեմատունը/հակադրումը,  եզրակացություններ անելը, տեքստը մեկնաբանելը): Դրանք օգնում են անհատին հասնել որոշակի նպատակի, օրինակ՝ տեքստը ըմբռնել կամ մաթեմատիկական խնդիր լուծել: Մետաճանաչողական ռազմավարություններն օգտագործվում են ապահովելու ուսուցման համընդհանուր նպատակը: Մետաճանաչողական գործունեության օրինակները ներառում են ուսումնական առաջադրանքին մոտենալու պլանավորումը, խնդրի լուծման համար համապատասխան հմտություններ և ռազմավարություններ օգտագործելը, տեքստի սեփական ըմբռնման մոնիտորինգը, ինքնագնահատումը և ինքնաուղղումը, ավարտին հասնելու առաջընթացի գնահատումը, առաջադրանքի և ուշադրությունը շեղող խթանների գիտակցումը:

 

Ինչո՞ւ սովորեցնել մետաճանաչողական հմտություններ

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մետաճանաչողական հմտությունները կարող են էապես բարելավել սովորողների ուսումնառության արդյունքները (Nietfeld & Shraw, 2002; Thiede, Anderson, & Therriault, 2003):

Սովորողները «կառուցում են գիտելիք»՝ օգտագործելով ճանաչողական ռազմավարություններ և նրանք առաջնորդում, կարգավորում և գնահատում են իրենց ուսումը՝ օգտագործելով մետաճանաչողական ռազմավարությունները: «Մտածողության մասին մտածելու» միջոցով են օգտագործվում մետաճանաչողական ռազմավարությունները, որոնք նպաստում են իրական ուսուցմանը: Երբ սովորողներն ավելի են հմտանում մետաճանաչողական ռազմավարություններն օգտագործելու մեջ, նրանք վստահություն են ձեռք բերում և, որպես սովորողներ, դառնում են ավելի անկախ:

Լավ զարգացած մետաճանաչողական հմտություններ ունեցող անհատները կարող են մտածել խնդրի շուրջ, մոտենալ ուսումնական առաջադրանքին, ընտրել համապատասխան ռազմավարություններ և որոշումներ կայացնել խնդրի լուծման ընթացքի վերաբերյալ: Նրանք հաճախ մտածում են սեփական մտագործունեության մասին՝ բավարար ժամանակ հատկացնելով սխալների կամ անճշտությունների պարզաբանվան համար (North Central Regional Educational Laboratory, 1995): Որոշ ուսումնական ծրագրեր սովորողներին խրախուսում են զրույցի մեջ մտնել իրենց ուսումնառության գործընթացում հանդիպած մարտահրավերների, հանդիպող դժվարությունները ինքնուրույն հաղթահարելու ուղիների մասին:

Անհատները, ովքեր ունեն մետաճանաչողական լայն հմտություններ, ավելի լավ են հանձնում քննությունները և մեծանում է նրանց կատարած աշխատանքի  արդյունավետությունը, ձեռքբերումները: 

 

Մետաճանաչողության տարրեր.

Հետազոտողները տարբերակում են մետաճանաչողական գիտելիքը և մետաճանաչողական կարգավորումը (Flavell, 1979, 1987; Schraw & Dennison, 1994): Մետաճանաչողական գիտելիքն այն է, ինչ անհատները գիտեն իրենց մասին որպես ճանաչողական պրոցեսորներ, տարբեր մոտեցումների մասին, որոնք կարող են օգտագործվել սովորելու և խնդիրների լուծման համար, ինչպես նաև որոշակի ուսումնական առաջադրանքի պահանջների մասին: Մետաճանաչողական կարգավորումը վերաբերում է այն ճշգրտումներին, որոնք անհատները կատարում են իրենց գործընթացներում՝ օգնելու վերահսկել  իրենց  ուսումը, ինչպիսիք են պլանավորումը, տեղեկատվության կառավարման ռազմավարությունները, ըմբռնման մոնիտորինգը, սխալների վերացման ռազմավարությունները և առաջընթացի ու նպատակների գնահատումը: Ֆլավելը (1979) հետագայում մետաճանաչողական գիտելիքները բաժանում է երեք կատեգորիաների.

 • Անձի փոփոխականներ. այն, ինչ մարդը ճանաչում է իր ուժեղ և թույլ կողմերի մասին տեղեկատվության ուսուցման և մշակման մեջ:

 • Առաջադրանքի փոփոխականներ. ինչ գիտի կամ կարող է իմանալ առաջադրանքի բնույթի և առաջադրանքը կատարելու համար պահանջվող մշակման պահանջների մասին, օրինակ՝ գիտելիք, որ ավելի շատ ժամանակ կպահանջվի տեխնիկական հոդվածը կարդալու, հասկանալու և հիշելու համար, քան դա կպահանջվի վեպից հատվածը հիշելու համար.

 • Ռազմավարության փոփոխականներ. ռազմավարություններ, որոնք մարդը «պատրաստ է» կիրառելու՝ ճկուն ձևով առաջադրանքը հաջողությամբ իրականացնելու համար. օրինակ, նախքան տեխնիկական հոդված կարդալը, իմանա ինչպես ակտիվացնել նախնական գիտելիքները, օգտագործել բառարան՝ անծանոթ բառեր փնտրելու համար, կամ գիտակցել, որ երբեմն պետք է մի քանի անգամ վերընթերցել պարբերությունը, որպեսզի այն իմաստ ունենա:

Լիվինգսթոնը (1997) բերում է բոլոր երեք փոփոխականների օրինակը. «Ես գիտեմ, որ ես (անձի փոփոխական) դժվարանում եմ բառային խնդիրների հետ (առաջադրանքի փոփոխական), ուստի ես նախ կպատասխանեմ հաշվողական խնդիրներին և կպահեմ բառային խնդիրները վերջում (ռազմավարության փոփոխական) »:

 

Ի՞նչ է հետազոտությունը:

Հաջողակ սովորողներն ունեն ռազմավարությունների ցանկ, որոնցից կարելի է ընտրություն կատարել և դրանք տեղափոխել այլ հարթություններ (Pressley, Borkowski, & Schneider, 1987): Ուսուցիչները տրվող առաջադրանքները պետք է կազմեն բավականաչափ դժվար, որպեսզի սովորողները կիրառեն մետաճանաչողական ռազմավարություններ՝ հաջողության հասնելու համար, բայց ոչ այնքան դժվար, որ նրանք ճնշվեն կամ հիասթափվեն (Biemiller & Meichenbaum, 1992): Ուսուցիչները պետք է հոգ տանեն, որ սովորողները սկսեն ինքնուրույն մտածել, պետք է անընդհատ հուշեն,  որ նրանք մտածեն, թե «Ի՞նչ պետք է անեմ ես հետո»:

McKeachie-ն (1988) պարզել է, որ քոլեջի դասախոսներից քչերն են հստակորեն սովորեցնում ուսուցման մոնիտորինգի ռազմավարությունները: Նրանք ենթադրում են, որ սովորողներն արդեն սովորել են այս ռազմավարություններն ավագ դպրոցում: Բայց շատերը չգիտեն մետաճանաչողական գործընթացի և ուսուցման համար դրա կարևորության մասին: Անգիր սովորելը սովորական և հաճախ միակ ուսուցման ռազմավարությունն է, որն օգտագործվում է ավագ դպրոցի աշակերտների կողմից, երբ նրանք ընդունվում են քոլեջ (Nist, 1993): Սիմփսոնը և Նիստը (2000), ռազմավարական ուսուցման վերաբերյալ գրականության վերանայման ժամանակ շեշտում են, որ հրահանգիչները պետք է հստակ ցուցումներ տան ուսումնասիրության ռազմավարությունների օգտագործման վերաբերյալ: Սովորողները պետք է իմանան, որ կարող են ընտրել այն ռազմավարությունները, որոնք կհամապատասխանեն հանձնարարությանը և հաջողություն կբերեն:

 

Առաջարկվող ուսումնական ռազմավարություններ

Ուսուցիչները կարող են խրախուսել սովորողներին դառնալ ավելի ռազմավարական մտածողներ՝ օգնելով նրանց կենտրոնանալ տեղեկատվության մշակման եղանակների վրա: Ինքնհարցաքննումը և իրենց մտքի գործընթացներն այլ սովորողների հետ քննարկելն այն ուղիներից են, որոնցով ուսուցիչները կարող են խրախուսել սովորողներին ուսումնասիրել և զարգացնել իրենց մետաճանաչողական գործընթացները: Հաջողակ մտածողներ լինելու համար սովորողները պետք է կարողանան.

 1. Պլան մշակել նախքան ուսումնական առաջադրանքին մոտենալը, օրինակ՝ ինչպես հասկանալ կարդացածը կամ լուծել մաթեմատիկայի խնդիրը:

 2. Մոնիթորինգ անեն իրենց ընկալումը՝ օգտագործելով «շտկելու» ռազմավարություններ, երբ իմաստը կորում է:

 3. Գնահատեն իրենց գործողությունն ու մտածողությունը առաջադրանքը կատարելուց հետո:

Ուսուցիչները կարող են հարցադրումների միջոցով ստիպել, որպեսզի աշակերտները քարտեզագրեն ու գնահատեն իրենց աճը տվյալ նյութը սովորելու գործում: Նրանք կարող են դասապլանների մեջ ներառել սովորողների համար այս հարցերը ուսուցման առաջադրանքների ժամանակ կիրառելու հնարավորությունները, ինչպես ցույց է տրված հետևյալ օրինակներում.

 • Պլանավորման փուլում սովորողները կարող են հարցնել՝ ի՞նչ պետք է սովորեմ: Ի՞նչ նախնական գիտելիքներ ինձ կօգնեն այս առաջադրանքում: Ի՞նչ պետք է անեմ առաջինը: Ի՞նչ պետք է փնտրեմ այս ընթերցման մեջ: Որքա՞ն ժամանակ ունեմ սա ավարտելու համար: Ի՞նչ ուղղությամբ եմ ուզում մտածել:

 • Սովորելու և վերլուծելու փուլում սովորողները կարող են հարցնել՝ ինչպե՞ս եմ ես անում: Արդյո՞ք ես ճիշտ ուղու վրա եմ: Ինչպե՞ս պետք է շարունակեմ: Ի՞նչ տեղեկատվություն է կարևոր հիշել: Արդյո՞ք ես պետք է շարժվեմ այլ ուղղությամբ: Պե՞տք է դանդաղեցնել տեմպը դժվարության պատճառով: Ի՞նչ կարող եմ անել, եթե չեմ հասկանում:

 • Գնահատման փուլում սովորողները կարող են հարցնել՝ ի՞նչ սովորեցի։ Արդյո՞ք ես ստացա այն արդյունքները, որոնք սպասում էի: Ի՞նչ կարող էի ես այլ կերպ անել: Կարո՞ղ եմ այս մտածելակերպը կիրառել այլ խնդիրների կամ իրավիճակների դեպքում: Կա՞ որևէ բան, որը ես չեմ հասկանում, գիտելիքներիս մեջ որևէ բաց կա՞: Արդյո՞ք ես պետք է հետ վերադառնամ առաջադրանքը հասկանալու որևէ բացը լրացնելու համար: Ինչպե՞ս կարող եմ կիրառել այս մտածողության գիծը այլ խնդիրների դեպքում:

Լեզուների ուսուցումը՝ գրավոր և բանավոր, բնագիտական, հասարակագիտական առարկաների և մաթեմատիկան միայն որպես դասավանդվող առարկաներ կամ բովանդակություն դիտելու փոխարեն, դասավանդողները կարող են դրանք դիտարկել որպես սովորողների համար իրենց ուսումնական գործընթացների մասին մտածելու հնարավորություն: Օրինակ.

Ընթերցանություն. Սովորողներին սովորեցրեք, թե ինչպես հարցեր տալ կարդալու ընթացքում և մոդելավորել «բարձրաձայն մտածել»: Սովորողներին հարցեր տվեք բարձրաձայն կարդալու ընթացքում և սովորեցրեք նրանց վերահսկել իրենց ընթերցածը՝ անընդհատ իրենց հարցնելով, թե արդյոք հասկանում են ինչի մասին է տեքստը: Սովորեցրեք նրանց գրառումներ անել կամ ընդգծել կարևոր մանրամասները՝  հարցնելով. «Ինչու՞ է սա կարևոր արտահայտություն» և «Ինչու՞ ես սա չեմ կարևորում»:

Գրել. Մտքերը ճիշտ շարադրելու համար նախագրելու ռազմավարություններ մոդելավորեք, օրինակ, գաղափարների փոթորիկ՝ օգտագործելով բառային ցանց, կամ օգտագործելով գծապատկերներ՝ գաղափարները պարբերություններում տեղադրելու համար. գլխավոր գաղափարը վերևում, իսկ օժանդակ մանրամասները՝ դրա տակ:

Հասարակական գիտություններ և ԲՏՃՄ. Սովորողներին սովորեցրեք օգտագործել այնպիսի կազմակերպիչներ, ինչպիսիք են Վենի դիագրամները, հայեցակարգային քարտեզները և կանխատեսումների/արձագանքների գծապատկերները՝ տեղեկատվություն տեսակավորելու և օգնելու նրանց սովորել և հասկանալ բովանդակությունը: 

Մաթեմատիկա. Սովորեցրեք սովորողներին օգտագործել մնեմոնիկա՝ հիշելու գործընթացի քայլերը, օրինակ՝ մաթեմատիկական գործողությունների հերթականությունը: Մոդելավորեք ձեր մտքի գործընթացները խնդիրների լուծման մեջ, օրինակ՝ «Այս տեղեկատվությունը շատ է. որտեղի՞ց պետք է սկսել, հիմա, երբ ես գիտեմ____, կա՞ ուրիշ բան, որ ես գիտեմ»:

 

Մետաճանաչողական ռազմավարությունների ուսուցման նպատակն է օգնել սովորողներին հարմարվելու այս ռազմավարություններին, որպեսզի նրանք ինքնաբերաբար օգտագործեն դրանք ուսումնական առաջադրանքների կատարման համար՝ կենտրոնացնելով իրենց ուշադրությունը իմաստը ընկալելու, սխալները պարզելու, ճշգրտումներ կատարելու համար: Դրանք կատարելիս նրանք չեն մտածում այդ հմտությունների մասին, բայց եթե հարցնեն, թե ինչ են անում, նրանք սովորաբար կարող են ճշգրիտ նկարագրել իրենց մետաճանաչողական գործընթացները: 

Վերջին փոփոխություն: Saturday, 9 April 2022, 9:53 PM