Գրականության ցանկ

  1. Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգ, ՀՀ կառավարության որոշում, 4 փետրվարի 2021թ., N 136-Ն:
  2. «Արվեստ ինտեգրված» առարկայական չափորոշիչ և ծրագիր, նախագիծ, 2020 թ․։
  3. Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար, Հատոր 1, 101 էջ, 
  4. Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար, Հատոր 3, Կիրառական ուղեցույց, 165 էջ։
  5. Գ․Մելքումյան, Մշակութաբանություն, Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Վան Արյան», 2001թ.։

  6. Արվեստ ինտեգրված դասընթացի չափորոշիչ, 2020 թ․
  7. https://rm.coe.int/arm-reference-framework-vol-2/1680a1bc83  հատոր 2, հայերեն
  8. Գուրևիչ Պ․Ս․, Մշակութաբանություն, բուհական դասագիրք (ռուսերենով), Гуревич П.С. - Культурология. Учебник (2001)

Սահիկաշար՝


Տեսանյութեր

Վերջին փոփոխություն: Tuesday, 12 April 2022, 4:37 PM