Գրականության ցանկ

  1. Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգ, ՀՀ կառավարության որոշում, 4 փետրվարի 2021թ., N 136-Ն:
  2. Андросова А.В. Формирование экономической компетентности старшеклассников: сущность, содержание, структура. Вестник ТГУ, выпуск 11 (91), 2010. С. 111-115.
  3. Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար, Հատոր 1, 101 էջ
  4. Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար, Հատոր 3, Կիրառական ուղեցույց, 165 էջ:
  5. Հարությունյան Կ. Ռ., Խաչատրյան Ս. Հ., Մանուչարյան Ա. Ա., Սեյրանյան Ֆ. Կ., Ֆինանսական կրթության մեթոդական ձեռնարկ «Հասարակագիտություն» առարկայի ուսուցիչների համար – Եր.: ՀՀ ԿԲ, 2019, 292 էջ:
  6. Ֆինանսական կրթության գիտելիքների շտեմարան, Երևան, 2015, 102 էջ:

Վերջին փոփոխություն: Wednesday, 13 April 2022, 7:24 PM