Գրականության ցանկ

  1. Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգ, ՀՀ կառավարության որոշում, 4 փետրվարի 2021թ., N 136-Ն
  2. Մեդիա գիտության ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ, Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոն, 2022
  3. https://media.am/hy/medialiteracy/2021/01/22/25954/
  4. https://mediainitiatives.am/our-books/
  5. https://mediainitiatives.am/wp-content/uploads/2016/11/Media-Literacy-Armenian.pdf
  6. https://mediainitiatives.am/studies/
  7. http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2021/10/Yeganyan-Kilerjyan.pdf

Տեսանյութեր

Վերջին փոփոխություն: Thursday, 12 May 2022, 6:20 PM