Գրականության ցանկ

  1. Ամիրջանյան Յուրի, Մանկավարժություն, Մանկավարժ, 2005, 456 էջ
  2. Գուրգեն Էդիլյան, - Դասավանդման խնդիրներ
  3. Կոմենսկի Յան Ամոս, Մեծ դիդակտիկա, Հայպետուսմանկհրատ, 1962 թ., 356 էջ
  4. Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգ, ՀՀ կառավարության որոշում, 4 փետրվարի 2021թ., N 136-Ն:
  5. Գ. Մկրտչյան, Թ. Թովմասյան, - Հայոց լեզվի մեթոդական ձեռնարկ ուսուցիչների համար, Աստղիկ գրատուն, 2015 թ., 224 էջ
Վերջին փոփոխություն: Saturday, 14 May 2022, 11:48 PM