Մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողունակության զարգացումը նախագծային ուսումնառության միջոցով

Նախագծային աշխատանքը կամ նախագծերի միջոցով սովորելն այնպիսի մանկավարժական մոտեցում է, որը հատկապես նպատակահարմար է մաթեմատիկական և գիտատեխնիկական կարողունակության զարգացման համար, որովհետև այն նպաստում է վերաբերմունքի, հմտությունների, գիտելիքի և քննադատական ընկալման համադրության յուրացմանը, ինչպես նաև արժեքների ձևավորմանը։ Այն կարող է օգտագործվել կոնկրետ առարկայական ուղղության շրջանակներում, ինչպես նաև նպատակահարմար է միջառարկայական մոտեցման և փոխհատվող հարցերի հասցեագրման համար։ Նախագծային ուսումնառության հնարավորությունները լավագույնս իրացվում են փոքր խմբերում և/կամ դասարանում։ Այն սովորաբար կառուցվումքայլերի հաջորդականությամբ, որոնք տարածվում են մի քանի շաբաթվա կտրվածքով. 

► ուսումնասիրության թեմայի ընտրություն կամ բաց հարցի ընտրություն և աշխատանքի պլանավորում. 

► տեղեկատվության հավաքում, հավաքած տեղեկատվության կազմակերպում և որոշումների կայացում (ինչը ենթադրում է ինչպես անհատական պատասխանատվություն, այնպես էլ համագործակցություն խմբում և կարծիքների հնարավոր տարբերությունների կամ տարաձայնությունների կառավարում). 

► արդյունքի պատրաստում (որը կարող է լինել տարբեր ձևաչափերով, օրինակ՝ պլակատ, տեսանյութ, պոդկաստ, հրապարակում, ինտերնետային կայք, փաթեթ, տեքստ, ներկայացում կամ միջոցառում). 

► արդյունքի ներկայացում. 

► ուսումնառության փորձառության մտազննում/հետադարձ հայացք։ 

Նախագծային ուսումնառության գործընթացում ուսուցիչը կատարում է ֆասիլիտատորի դեր։ Աշակերտները հետևում են ուսուցչի տված հրահանգներին, որոնք վերաբերում են կատարվելիք քայլերին, սակայն բովանդակության առումով որոշումը հիմնականում պետք է կայացվի աշակերտների կողմից։ Ուսուցչի հիմնական գործիքը հարցն է, ոչ՝ պատասխանը։ Վերը նշված սկզբունքները շարունակում են կիրառելի լինել, և ուսուցիչը մշտադիտարկում է, թե խմբերում համագործակցությունն ինչպես է տեղի ունենում։ Ուսուցիչը պետք է խրախուսի աշակերտներին՝ համագործակցել, օգնել իրար, հետադարձ կապով կարծիք հայտնել միմյանց, մտազննել/քննել իրենց բացահայտածն, ինչպես նաև իրենց փոխշփումները։

Վերջին փոփոխություն: Sunday, 15 May 2022, 12:33 AM