Գրականության ցանկ

  1. Հանրակրթության պետական չափորոշչի ձևավորման և հաստատման կարգ, ՀՀ կառավարության որոշում, 4 փետրվարի 2021թ., N 136-Ն:
  2. Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար, Հատոր 1, 101 էջ, 
  3. Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ՝ ժողովրդավարական մշակույթի համար, Հատոր 3, Կիրառական ուղեցույց, 165 էջ:
  4. Ֆինանսական կրթության գիտելիքների շտեմարան, Երևան, 2015, 102 էջ:
Վերջին փոփոխություն: Sunday, 15 May 2022, 12:36 AM