Ժողովրդավարության պատվարները և բաղկացուցիչները

Ժողովրդավարության պատվարները.

 • Ժողովրդի իշխանություն

 • Ժողովրդի համաձայնությամբ ընտրված կառավարություն

 • Մեծամասնության կառավարում

 • Փոքրամասնության իրավունքներ

 • Մարդու հիմնարար իրավունքների ապահովում

 • Ազատ, արդար ընտրություններ

 • Հավասարություն օրենքի առաջ

 • Արդար դատական համակարց

 • Սահմանադրությամբ կառավարության իշխանության սահմանափակում

 • Սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական պլուրալիզմ

 • Հանդուրժողականության, համագործակցության և փոխհամագործակցության արժեքներ։


Ժողովրդավարության բաղկացուցիչները.

 • Քաղաքացիների մասնակցությունը երկրի կառավարմանը (քաղաքացու հիմնական գործունեությունը)

 • Հավասարության սկզբունքի պահպանում

 • Քաղաքական հանդուրժողականություն

 • Իշխանության պատասխանատվություն ժողովրդի հանդեպ

 • Իշխանության թափանցիկություն

 • Կանոնավոր, ազատ և արդար ընտրություններ (ժողովրդի կամքի արտահայտման միջոց)

 • Տնտեսական ազատություն (մասնավոր սեփականություն, արհմիություններ և ազատ շուկա)

 • Հսկողություն իշխանության չարաշահման նկատմամբ

 • Իրավունքների մասին հռչակագիրը որպես սահմանադրության մաս, որն ապահովում է քաղաքացիների իրավունքները

 • Պարտվողների կողմից ընտրությունների արդյունքների ընդունում

 • Մարդու իրավունքների և արժանիքների ճանաչում

 • Բազմակուսակցական համակարգ

 • Օրենքի իշխանություն:

 

Այս չափանիշներն արժեք կունենան միայն քաղաքացիական հասարակության ձևավորման դեպքում: 

 Ժողովրդավարական պետության արդյունքը, բաղկացուցիչը և անհրաժեշտ պայմանը

Քաղաքացիական հասարակությունն է.

 • Քաղաքական արդարություն, ստեղծելու և համագործակցելու հնարավորություն

 • Սոցիալական կապիտալ՝ քաղաքացիական արժեքներ, ունակություններ և գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ժողովրդավարության պահպանման համար

 • Հասարակական սեկտորի և ժողովրդավարական պետության դրական փոխգործունեություն

 • Քաղաքացիների իրավունքների պահպանում և նրանց կողմից պարտականությունների կատարում:

 Քաղաքացիական հասարակության գաղափարը հիմնարար է ժողովրդավարության զարգացման հարցում: Եթե մենք ցանկանում ենք, որ մեր աշակերտները վերլուծեն, հասկանան և հարգեն ժողովրդավարությունը՝ նրանք պետք է պատկերացում ունենան (գիտելիքներ) քաղաքացիական հասարակության վերաբերյալ, կարողանան (հմտություններ) գնահատել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործունեությունը և քաղաքացիական հասարակության մասին իրենց գիտելիքները հարաբերակցեն (մտածողություն) քաղաքացիական հասարակության մասին այլ հիմնական գաղափարների հետ:

Քաղաքացիական կրթությունը ժողովրդավարական հասարակության քաղաքացու ձևավորումն է՝ որպես քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարական պետության հիմնարար շղթա և անհարաժեշտ պայման: Հենց այդ խնդրի լուծմանը պետք է ուղղված լինի քաղաքացիական կրթությունը, այդ նպատակին պետք է ծառայեն դպրոցի աշխատանքային ծրագրերը, նախագծերը և մեթոդները:

Քաղաքացու ձևավորումը ներառում է շատ տարբեր ուղղություններ և կողմեր, որոնք կարելի է բաժանել երեք խմբի՝ գիտելիքներ, ունակություններ և մտածողություն: Այս բոլորի արդյունքում պետք է ձևավորվի տեղեկացված, որոշումներ ընդունող քաղաքացի:

 

Քաղաքացիական կրթության էությունը.

новый-2

Կրթության խնդիրն է` սովորեցնել սովորողներին. 

 • Ընդունել գիտակցված որոշումներ (ընտրություններին)

 • Հասկանալ և գնահատել օրինակարգության կարևորությունը

 • Միասին աշխատել հանուն հասարակության բարելավման

 • Հանդուրժողականություն ցուցաբերել քաղաքական հակառակորդների նկատմամբ

 • Իմանալ, թե ինչպես կարելի է դառնալ հասարակական կյանքի ակտիվ մասնակից:

Իրավական ակտերի և փաստաթղթերի հիմնական դրույթների մասին գիտելիքների պաշարը կարևոր է, բայց ոչ առաջնային, քանի որ միայն գիտելիքով չի որոշվում մարդու կենսական դիրքորոշումը: Առաջնահերթ է կենսական դիրքորոշման, հիմնական արժեքների համակարգի ժողովրդավարական հատուկ հմտությունների ձևավորումը: Այն առաջին հերթին պահանջում է ժողովրդավարկան միջավայրի ստեղծում դպրոցում: Ավտորիտար միջավայրը կխոչընդոտի ժողովրդավարության ձևավորմանը, կամրապնդի գոյություն ունեցող քաղաքական մշակույթը: Այդ իսկ պատճառով ժողովրդավարության սկզբունքների դասավանդումից բացի՝ բուն առարկայի դասավանդումը ներառում է դպրոցական կյանքի բոլոր կողմերը՝ այլ առարկայի դասավանդում, դասավանդման մեթոդիկա, արտադասարանական աշխատանք, ներդպրոցական կազմակերպությունների տեսակներ, միջանձնային հարաբերությունների մշակույթ, աշակերտների վստահության, պատասխանատվության և ինքնուրույնության աստիճան:

Աշակերտի ինքնուրույն ուսումնասիրությունները և փորձը շատ ավելի մեծ կրթական ազդեցություն ունեն, քան տեսական գիտելիքները: Ամբողջ քաղաքացիական կրթությունը կարելի է պայմանականորեն բաժանել երեք մասի՝ առարկայի ուսուցում, արտադասարանական ակտիվություն և ներդպրոցական կյանքի իրական նորմեր:

Վերջին փոփոխություն: Sunday, 15 May 2022, 12:44 AM